Cursusvoorwaarden   cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden cursussen Jadis

<< Download als PDF-bestand >>

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die een of meerdere perso(o)n(en) voor het volgen van de cursus afvaardigt;
2. Opdrachtnemer: de partij die de cursus verzorgt, zijnde Jadis te Coevorden, KvK Zwolle: 05074054.

Artikel 2: Inschrijving
Middels aanmelding verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze cursusvoorwaarden.
Jadis houdt zich het recht voor de cursus uit te stellen of te annuleren, indien het aantal deelnemers als onvoldoende wordt beschouwd. Jadis zal in dat geval opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3: Bevestiging van inschrijving
Na ontvangst van de aanmelding wordt een ontvangstbevestiging aan opdrachtgever toegezonden.
Er kan in plaats van de aangemelde cursist(en) een ander persoon door opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de cursus te volgen.

Artikel 4: Betaling
Het tarief voor de cursus wordt achteraf in rekening gebracht. Daartoe wordt door opdrachtnemer een factuur gestuurd. In de mailingbrief staat vermeld of er omzetbelasting wordt geheven over het cursustarief.
De betaling dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na dagtekening van de factuur op een door Jadis aan te wijzen bankrekening.
Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn van eenentwintig dagen heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 5: Annulering
Annulering van een cursusaanmelding dient altijd schriftelijk te geschieden. Bij annulering van een cursusaanmelding worden kosten in rekening gebracht als de annulering binnen twee weken voor de cursusdag plaatsvindt en wel als volgt:

  • bij annulering van deelname binnen 8-14 dagen voor de cursusdag, wordt 50% van het cursustarief in rekening gebracht. Opdrachtgever mag een vervangende cursist afvaardigen indien de aangemelde cursist is verhinderd. Genoemde annuleringskosten vervallen in dat geval.
  • bij annulering van deelname binnen 7 dagen voor de cursusdag, wordt het volledige cursustarief in rekening gebracht. Opdrachtgever mag een vervangende cursist afvaardigen indien de aangemelde cursist is verhinderd. Genoemde annuleringskosten vervallen in dat geval.

Toepassing van bovengenoemde annuleringsvoorwaarden vindt plaats ongeacht de reden van annulering.

Artikel 6: Cursusmateriaal en verzorging
Tenzij anders aangegeven, berusten auteurs- en gebruiksrechten van het cursusmateriaal (hand-outs, oefenmateriaal, eventuele handleiding) bij Jadis. Het verstrekte lesmateriaal dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de deelnemers.
Bij een voldaagse cursus (niet in-company) worden lunch, koffie/thee en frisdranken door Jadis aangeboden. Dit is bij het cursustarief inbegrepen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Jadis is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden en evenmin voor overige schade en gevolgschade.
Opdrachtgever vrijwaart Jadis tegen alle aanspraken van derden terzake.
Schade veroorzaakt door cursisten aan door Jadis ter beschikking gestelde apparatuur, zal worden verhaald op opdrachtgever, in dit geval zijnde de werkgever die de cursist heeft aangemeld.

Artikel 8: Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Jadis zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie vertrouwelijk houden en geheimhouding daarin betrachten.
Jadis neemt basale gegevens van de organisatie die de cursist(en) afvaardigt (naam, adres, plaats, telefoon, e-mail, naam contactpersoon, afgenomen dienst) op in een geautomatiseerd systeem. Jadis kan organisatie/cursist in de toekomst incidenteel (e-)mailen voor promotie van (andere) vormen van dienstverlening. Jadis zal op verzoek van opdrachtgever de gegevens permanent uit het systeem verwijderen.
De genoemde basale gegevens van de cursist en deelnemende organisatie zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder toestemming van opdrachtgever/cursist. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever/cursist is verstrekking aan derden toegestaan.

Artikel 9: Bewijs van deelname
De cursisten ontvangen na afloop een op naam gesteld bewijs van deelname. Zulks uitsluitend als de cursist de cursus volledig heeft bijgewoond.


Oktober 2021 - Jadis, Coevorden