Disclaimer Jadis   disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is bestemd voor het gebruik van de Jadis-website door privé-personen en organisaties van welke aard of rechtspersoon dan ook. Jadis besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens op de Jadis-website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Jadis is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Jadis niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de website.
Jadis kan niet aangesproken worden op het niet kunnen gebruiken of (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Jadis kan niet garanderen dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en behandeld.
Jadis is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de website te wijzigen en/of aan te vullen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, foto's, programmatuur, logo's en alle overige materialen berusten bij Jadis of haar licentiegevers. Dit geldt niet voor de gebruikte logo's van klanten; deze blijven eigendom van betreffende klanten.
Het is niet toegestaan om de inhoud van de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jadis.

Verwijzigen naar websites van derden

De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Jadis geen zeggenschap. Jadis accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op het gebruik van deze website alsmede deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen, die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.